Polityka prywatności i cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

 1. Niniejsze informacje mają na celu wyjaśnienie podstawowych zasad, na jakich przetwarzane są dane osobowe osób („Użytkownicy”), korzystających z witryny internetowej działającej pod adresem https://statystykadlaciebie.pl i www.statystykamedyczna.pl („Witryna”)oraz praw Użytkowników związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Urszula Malinowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Malinowska Studio Urszula Malinowska, Gorajec-Zagroble 54, 22-463 Radecznica, NIP: 9222679735, REGON: 380882669 („Administrator danych”).
 3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane stosownie do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz stosownie do przepisów prawa polskiego, w tym przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późń. zm.).
 4. Dane osobowe Użytkowników Witryny zbierane i przetwarzane są przez Administratora danych w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b, lit. c oraz lit. f RODO, w tym w celu:
  • zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w myśl Regulaminu świadczenia usług zamieszczonego w Witrynie („Regulamin”);
  • prowadzenia i przechowywania dokumentacji elektronicznej;
  • marketingu produktów i usług oferowanych przez Administratora danych;
  • zapewnienia kontaktu, wymiany korespondencji oraz odpowiedzi na pytania przesłane za pomocą formularza kontaktowego;
  • wypełnienia obowiązków prawnych, księgowych oraz podatkowych;
  • rozpatrywania skarg i reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Administratora danych;
  • ustalenia lub dochodzenia roszczeń.
 5. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych przez okres obowiązywania umowy do czasu wykonania przez Administratora danych obowiązków prawnych, podatkowych, statystycznych i księgowych, oraz do czasu wycofania zgody – w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody.
 6. Przesyłanie informacji drogą elektroniczną uwarunkowane jest otrzymaniem przez Administratora danych zgody osoby, która ma być odbiorcą przesyłanych informacji. Przekazanie przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej równoznaczne jest wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji drogą elektroniczną.
 7. Odbiorcami danych osobowych mogą być zewnętrzni dostawcy usług, w tym usług IT oraz inne osoby przetwarzające dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, dostawcy usług księgowych, podatkowych, prawnych, statystycznych, analitycznych w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Administratora danych obowiązków wskazanych m. in. w pkt. 5. W każdym przypadku osoby powiązane lub współpracujące z Administratorem danych zobowiązane są do zachowania w poufności zbieranych i przetwarzanych danych osobowych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Dane osobowe nie są przedmiotem profilowania.
 9. Każda osoba, której dane dotyczą („Osoba Uprawniona”), ma prawo zwrócić się do Administratora danych:Wniosek należy złożyć w formie pisemnej na adres Administratora danych lub w formie wiadomości elektronicznej na adres KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ E-MAIL.
 10. Osoba uprawniona ma prawo odwołać się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia naruszeń w przetwarzaniu danych osobowych.
 11. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem e-mail: KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ E-MAIL
 12. Administrator danych zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika (w tym Osoby Uprawnionej) właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poza tymi przypadkami, żadne dane nie będą ujawnianie żadnej osobie lub organowi, bez zgody osoby, której dane dotyczą.
 13. Administrator danych informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Witryną zbierane są automatycznie informacje o numerze IP, nazwa domeny, typ przeglądarki i rodzaju urządzenia Użytkownika. Dane te są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
 14. Administrator danych wykorzystuje pliki typu „cookies” (tj. małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Witryny przez Użytkownika. Pliki typu „cookies” zapamiętują preferencje Użytkownika co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji, utrzymanie sesji Użytkownika oraz tworzenie statystyk oglądalności podstron Witryny. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do plików typu „cookies” na urządzeniu Użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na swoim urządzeniu. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 15. W ramach Witryny mogą być stosowane różne rodzaje plików „cookies”, którymi są
  • stałe – są one przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika,
  • sesyjne – tymczasowe – to pliki „cookies”, które są usuwane w momencie zakończenia sesji, tj. wylogowania się z Witryny, opuszczenia Witryny lub zamknięcia przeglądarki internetowej, która wyświetla Witrynę,
  • własne – pliki „cookies” umieszczone na Witrynie przez Administratora danych,
  • zewnętrzne – pliki „cookies” umieszczone na Witrynie przez podmioty zewnętrzne np. do prowadzenia anonimowych statystyk przez Google Analytics.
 16. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe Użytkowników. Mechanizm „cookies” nie jest wykorzystywany do identyfikacji Użytkowników, jak również do pozyskiwania jakichkolwiek o nich informacji.
 17. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: informacje o przeglądarce użytkownika, adresie IP, typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów.
 18. Powyższe dane określone w pkt. 17 niniejszej Polityki nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 19. Administrator danych, na podstawie pisemnej umowy może powierzyć przetwarzanie wszystkich danych osobowych, o których mowa w niniejszej Polityce w celu wykonywania czynności związanych z hostingiem, administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem Witryną.

Data aktualizacji Polityki Prywatności: 9 grudnia 2021 r.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania,
skontaktuj się z nami.
Odpowiadamy najpóźniej po 24h.

+48 601 40 77 71

Pokaż e-mail

Chatuj z nami na Messengerze