Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 1. Preambuła

Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną („Regulamin”)ma na celu ułatwienie użytkownikom („Użytkownicy”)korzystanie z witryny internetowej działającej pod adresem https://statystykadlaciebie.pl i www.statystykamedyczna.pl  („Witryna”) oraz określa zasady i warunki korzystania przez Użytkowników z Witryny, a także rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, warunki techniczne oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 2. Definicje

Sformułowania użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

Usługodawca – Urszula Malinowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Malinowska Studio Urszula Malinowska, Gorajec-Zagroble 54, 22-463 Radecznica, NIP: 9222679735, REGON: 380882669 ( „Usługodawca”).

Witryna – system prowadzony przez Usługodawcę pod adresem www.statystykadlaciebie.pl i www.statystykamedyczna.pl, który umożliwia korzystanie z Usług określonych w Regulaminie.

Klient/ Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z Usług świadczonych przez Usługodawcę.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną i dokonujący czynności niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Usługa – usługa statystyczna świadczona przez Usługodawcę, polegająca m.in. na analizie statystycznej, konsultacji statystycznej, szkoleniu statystycznym, opracowaniu kwestionariusza ankietowego.

Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana między Usługodawcą a Klientem.

Dokumentacja elektroniczna – zbiór dokumentów przekazywanych pomiędzy Usługodawcą a Klientem w formie elektronicznej.

Administrator danych osobowych – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych, na którym spoczywa obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Urszula Malinowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Malinowska Studio Urszula Malinowska, Gorajec-Zagroble 54, 22-463 Radecznica, NIP: 9222679735, REGON: 380882669.

Dane osobowe – wszelkie informacje umożliwiające zidentyfikowanie Klienta.

§ 3. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. nr 344 z późn. zm.).
 2. Właścicielem Witryny jest Usługodawca – Urszula Malinowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Malinowska Studio Urszula Malinowska, Gorajec-Zagroble 54, 22-463 Radecznica, NIP: 9222679735, REGON: 380882669.
 3. Klient, chcący skorzystać z Witryny, zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz do przestrzegania niniejszego Regulaminu, a także korzystania z Usług zgodnie z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz przeznaczeniem Usług.  
 4. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Witryny oraz wszystkich dostępnych Usług świadczonych poprzez Witrynę internetową. W przypadku wystąpienia awarii lub innych problemów technicznych związanych z Witryną lub funkcjonowaniem Usług, Usługodawca podejmie możliwie wszelkie działania pozwalające ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów.
 5. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu usług, wynikających z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą (m.in. pożar, powódź, huragan).
 6. Usługodawca nie odpowiada za brak możliwości wykonania Usługi na skutek braku spełnienia warunków technicznych po stronie Klienta.
 7. Korzystanie z Usługi nie wymaga rejestracji w Witrynie.
 8. Komunikacja pomiędzy Klientem a Usługodawcą następuje za pomocą poczty elektronicznej.
 9. Klient może przesłać zapytanie także za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego w Witrynie.
 10. Witryna pełni funkcje marketingowo-informacyjne.

§ 4. Usługa statystyczna

 1. Usługodawca wykonuje Usługę w oparciu o przekazane przez Klienta dane, materiały i informacje. Zakres Usługi jest każdorazowo indywidualnie ustalany z Klientem za pomocą poczty elektronicznej.
 2. Usługodawca wykonuje wszelkie Usługi zgodnie z przyjętymi zasadami.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Usługi, której wykonanie byłoby niezgodne z zasadami metodologicznymi lub też prowadziłoby do naruszenia przepisów obowiązującego prawa.
 4. Klient ma obowiązek przedłożyć wszelkie dane, materiały i informacje niezbędne do wykonania Usługi. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wykonania Usługi na skutek braku spełnienia wskazanych warunków po stronie Klienta.
 5. W ramach Dokumentacji elektronicznej Klient ma możliwość przesłania na pocztę elektroniczną KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ E-MAIL plików w formatach JPG, PNG, GIF, PDF, XLS, DOC. Przesłana dokumentacja stanowi Dokumentację elektroniczną.
 6. W przypadku gdy Strony zgodnie ustaliły, że zrealizowanie Usługi wiąże się z wykonaniem przez Usługodawcę raportu, Usługodawca przesyła Usługobiorcy pocztą elektroniczną gotowy raport w formacie PDF lub DOC.

§ 5. Płatność za usługi

 1. Korzystanie z Usługi jest odpłatne. Wysokość opłaty za Usługę ustalana jest każdorazowo pomiędzy Usługodawcą a Klientem.
 2. O ile Usługodawca i Klient nie ustalą pocztą elektroniczną innego terminu płatności, Klient zobowiązany jest dokonać płatności za Usługę w terminie 7 dni od dnia wykonania Usługi, tj. otrzymania od Usługodawcy pocztą elektroniczną wyników pracy lub innych informacji stanowiących przedmiot umowy.
 3. Płatności za Usługę dokonać należy przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy: 81 1160 2202 0000 0004 5831 1736.

§ 6. Warunki zawierania i rozwiązywania Umowy

 1. Korzystanie przez Użytkownika z Witryny odbywa się na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Regulamin jest udostępniony za pośrednictwem strony internetowej www.statystykadlaciebie.pl.
 2. W celu zawarcia umowy o świadczenie Usług niezbędne jest wykonanie następujących czynności:
  • przesłanie Usługodawcy pocztą elektroniczną wszelkich materiałów i informacji niezbędnych do wykonania Usługi;
  • przesłanie Usługodawcy niezbędnych dodatkowych informacji i materiałów, o które zwróci się Usługodawca;
  • zapoznanie się z otrzymaną od Usługodawcy wyceną projektu i terminem realizacji;
  • akceptacja przez Klienta pocztą elektroniczną zasad realizacji i zakresu Usługi, ceny i terminu realizacji. Zaakceptowanie powyżej wskazanych warunków jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu;
  • otrzymania od Usługodawcy pocztą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia Usługi do realizacji, co jest równoznaczne z zawarciem umowy i obowiązkiem zapłaty za Usługę.
 3. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje w momencie otrzymania od Usługodawcy potwierdzenia przyjęcia Usługi do realizacji na adres poczty elektronicznej Klienta.
 4. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta oraz usług, które w momencie odstąpienia zostały już wykonane. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy. Konsument może odstąpić od umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać w formie listownej na adres: Urszula Malinowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Malinowska Studio Urszula Malinowska, Gorajec-Zagroble 54, 22-463 Radecznica, NIP: 9222679735, REGON: 380882669 bądź na adres poczty elektronicznej: KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ E-MAIL.
 6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą.
 8. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 7. Wymogi techniczne

 1. W celu skorzystania z Witryny i Usług niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do internetu oraz zainstalowanej przeglądarki internetowej. 
 2. W celu komunikacji z Usługodawcą niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

§ 8. Reklamacje

 1. W celu dokonania reklamacji przez Klienta z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Usług, należy przesłać reklamację w formie listownej na adres: Urszula Malinowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Malinowska Studio Urszula Malinowska, Gorajec-Zagroble 54, 22-463 Radecznica, NIP: 9222679735, REGON: 380882669 (z dopiskiem „Reklamacja”) bądź na adres poczty elektronicznej: KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ E-MAIL (w tytule wiadomości: „Reklamacja”) wraz ze wskazaniem:
 2. danych Klienta zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko/ nazwa podmiotu),
 3. zwięzłego przedstawienia zgłaszanych zarzutów.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 30 dni od daty prawidłowego zgłoszenia wraz ze wskazaniem czy reklamacja zasługuje na uwzględnienie oraz z uzasadnieniem tego stanowiska.
 5. W przypadku błędu lub innej wady Usługi wynikających z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy, Usługodawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad i błędów.

 § 9. Dane osobowe i pliki „cookies”

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz informacje dotyczące plików „cookies” zostały określone w „Polityce prywatności i cookies” dostępnej w Witrynie.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca jest uprawniony do dokonania zmian Regulaminu.
 2. O zmianach Regulaminu Usługodawca poinformuje Klienta poprzez podany przez niego adres e-mail oraz w formie komunikatu w Witrynie.
 3. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z działaniem Witryny można zgłaszać pod adresem e-mail: kontakt@statystykadlaciebie.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.12.2021.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania,
skontaktuj się z nami.
Odpowiadamy najpóźniej po 24h.

+48 601 40 77 71

Pokaż e-mail

Chatuj z nami na Messengerze